Saturday, June 21, 2014

Asketizam tokom dunjalučkog životaTraženje ahireta neće biti potpuno bez asketizma na ovom dunjalučkom životu a asketizam tokom dunjalučkog života neće biti potpun bez dvije stvari:

Prva: uviđanja prolaznosti, smrtnosti, truleži, zlobnosti i nesavršene prirode ovog dunjalučkog života i razmišljanja o boli koju on uzrokuje.Ko god traži dunjalučki život će trpjeti bol i žalost prije nego što postigne ono što želi a i ako ga ikada postigne trpjet će žalost i tugu nakon što ga izgubi.

Drugo: Poznavanje  sa ubjeđenjem da je ahiret stvaran i bilzu i znanje da je on besmrtan, trajan i da sadrži užitke i sreću i da je ogromna razlika između njega i dunjalučkog života.Onako je kako Allah Uzvišeni kaže:

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ
a onaj svijet je bolji i vječan je. (Al-Ala, 17)

On je savršen i njegova zadovoljstva i blagodati su vječne.To su samo neke od njegovih karakteristika.Kada bi čovjek razumio ove dvije stvari on bi preferirao ahiret a zapostavio dunjalučki život.Svako je prirodno određene da prezire ostavljanje trenutnih koristi i zadovoljstava i čekanja očekivanih koristi i čezne za odsustvom zadovoljstava osim ako otkrije prednost onog kasnijeg nad onim što je trenutno i posjeduje jaku želju za onim što je bolje i uzvišenije.Ali ako preferira ovaj smrtni i nesavršeni svijet onda će to biti ili zbog toga što ne shvata šta je bolje po njega ili zbog toga što ne želi i ne čezne za onim što je bolje.


Svaka od ovih stvari ukazuje na slabost vjere, uma i pronicljivosti.Ko god želi ovaj dunjalučki život i daje mu prednost, on ili vjeruje da je ono što je na ahiretu bolje i trajnije ili ne vjeruje.Ukoliko ne vjeruje on će manjkati u vjeri ali ako vjeruje i ne preferira ahiret onda je njegov um bolestan i on odabire zlo za sebe.

Ovo je trenutna i neophodna podjela o kojoj rob mora donijeti odluku.Preferiranje dunjalučkog života umjesto ahireta je ili zbog manjkavosti vjere ili zbog bolesti uma.To su dva najčešća uzroka preferiranja dunjalučkog života i to je razlog zbog kojeg je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem odbacio ovaj svijet i zbog kojeg su njegovi ashabi držali svoja srca podalje od njega, napustili su ga i smatrali ga kao zatvor a ne Džennet.Da su ga željeli oni bi postigli sva njegova zadovoljstva koja sadrži.Ključevi njegovih blaga su mu bila ponuđena i on, sallallahu alejhi ve sellem je odbio i ovaj dunjalučki život sa svim njegovim bogatstvima je bio ponuđen njegovim ashabima ali su oni i dalje preferirali ahiret.Oni su znali da je ovaj život samo prolazna tačka i stanica  koja nije trajna, isto kao oblak koji će se uskoro pomjeriti i kao san iz kojeg će se ubrzo probuditi.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Šta ja imam sa dunjalukom. Ja sam na dunjaluku kao putnik koji je sjeo u hladovinu drveta da se malo odmori, a zatim je nastavio putovanje.” I on, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Tako mi Allaha, dunjaluk je u odnosu na Ahiret, poput čovjeka koji stavi prst u more, pa neka vidi šta je na prstu ostalo.” Uzvišeni Allah kaže:

Život na ovome svijetu je sličan bilju zemaljskom na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovijed Naša, noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije ničeg nije ni bilo. Eto, tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli. Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put onome kome On hoće. (Junus, 24-25)

On nam je rekao o značenju dunjalučkog života i naložio čovjeku da ga se kloni pozivajući ga u ahiret.Uzvišeni Allah kaže:

Navedi im kao primjer da je život na ovome svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo, ipak postane suho, i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve može! Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati. (Kehf, 45-46)

I On Uzvišeni kaže:

Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. (Hadid, 20)

Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha. Reci: "Hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imaće u Gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno boraviti, i čiste žene, i Allahovu naklonost – a Allah dobro poznaje robove Svoje – (Ali Imran, 14-15)

Kome hoće, Allah daje u obilju, i uskraćuje. Oni se raduju životu na ovome svijetu, a život na ovome svijetu prema onome svijetu samo je prolazno uživanje. (Rad, 26)

Ibn Kajjim